dinsdag 19 maart 2019

TROUW OPINIE / MIJN ZUS NETTIE SCHRIJFT & IS PRO-DIEREN EN ANTI SCHIETEN - VOORAL ALS HET OM DE PLEZIERJACHT GAAT

Ganzenjacht in de Hoeksche Waard
(Foto: Taskforce Jachtmisstanden)

Zuid-Holland legt het lot van de natuur bij jagers en dat is niet goed

Trouw-Opinie
Nettie Dekker en Pauline de Jong
 
Opinie
Zuid-Holland moet werk maken van de bescherming van schaarse natuur en de dieren die er leven, schrijven Nettie Dekker(https://www.kortwegdekker.nl/) en Pauline de Jong van Fauna4life.

De afgelopen weken deelde gedeputeerde Natuur Han Weber (D66) gratis insectenhotels en bloemenzaden uit aan scholen in ‘zijn’ provincie Zuid-Holland. “We moeten nu in actie komen voor de wilde bij.” Wij bloeien zo met zijn allen op, natuur én mens, aldus de gedeputeerde. Zuid-Holland wil een natuurvriendelijke provincie zijn.

Dat Weber zich plots bekommert om bijen rond schoolpleinen is prijzenswaardig, maar deze natuurlievendheid zien we niet terug in het beleid dat hij sinds zijn aantreden in 2011 buiten deze pleinen heeft gevoerd. De realiteit is dat de provincie het lot van veel in het wild levende dieren in handen heeft gelegd van de Faunabeheereenheid, een orgaan bestaande uit jagers en belanghebbenden bij de jacht.

Het in 2017 door Gedeputeerde Staten (GS) vastgestelde ‘Programma Zuid-Holland Groen’, dat de achteruitgang van de biodiversiteit aan planten en dieren moet stoppen, staat in schril contrast met de aantallen wilde dieren die in datzelfde jaar werden doodgeschoten: 22.074 houtduiven, 6258 konijnen, 25.456 wilde eenden, 17.710 hazen, 2387 fazanten, 1172 knobbelzwanen, 76.159 ganzen, 409 reeën, 287 damherten, 337 vossen, 682 verwilderde postduiven, 11.715 kraaien, 13.504 kauwen en 736 smienten.

Een totaal van 178.886 afgeschoten dieren in één enkel jaar, met de kanttekening dat jagers zelf hun afschot registreren. Er is geen controle op de juistheid van deze cijfers noch toezicht op hun ‘activiteiten’ in het veld.

Ontheffing

Houtduif, konijn, wilde eend, haas en fazant staan op de landelijke jachtlijst en mogen ongelimiteerd geschoten worden tijdens het – afhankelijk van de soort – 2,5 tot 5,5 maanden durende jachtseizoen. De populaties van deze soorten nemen al bijna dertig jaar af. Maar dat weerhield de gedeputeerde er niet van om boven op de enorme aantallen die elk jaar sneuvelen tijdens het jachtseizoen, gedurende de rest van het jaar ook afschot onder ontheffing toe te staan. Verder gaf hij zijn fiat aan het op grote schaal afschieten van de smient, een overwinterende eendensoort, die als ‘gevoelig’ op de Rode Lijst voor bedreigde soorten staat, en staat hij afschot in Natura2000-gebieden toe.

De Wet natuurbescherming staat afschot alleen toe als preventieve maatregelen hebben gefaald. De provincie geeft steevast ontheffingen af voor de maximale periode van vijf jaar, ook zonder de vereiste deugdelijke cijfermatige onderbouwing. Alleen de suggestie van toekomstige schade en gevaar is doorgaans al voldoende om een afschotvergunning te krijgen. Hiermee voldoet de provincie niet aan de zorgvuldigheidseisen die de wet stelt.

In de praktijk zijn veel diersoorten in Zuid-Holland zo goed als vogelvrij. Een van de speerpunten van het huidige college van GS was dat dierenleed moet worden teruggedrongen. Daar hebben in het wild levende dieren niets van gemerkt. De recente natuurvriendelijke uitspraken van Weber lijken dan ook vooral ingegeven door de aanstaande verkiezingen.

Alle soorten

De natuur staat in Zuid-Holland, ook zonder jacht, zwaar onder druk. En er is al zo weinig natuur, slechts 7 procent; het minst van alle provincies. Als de provincie niet serieus werk gaat maken van het beschermen van die schaarse natuur en de dieren die daarin leven, is het straks ook voor de menselijke inwoners van Zuid-Holland geen leven meer.

Natuur is een gemeenschappelijk goed van groot maatschappelijk én van levensbelang. De provincie heeft de plicht deze belangen veilig te stellen. Om natuur werkelijk tot bloei te brengen moet Zuid-Holland alle soorten koesteren en een eind maken aan het dier- en natuuronvriendelijke pro-jachtbeleid.

Lees ook:

De nieuwe Vogelatlas meldt veel misère, maar we kunnen nog ingrijpen

Liefst 2,3 miljoen vogels hebben ze geteld, de ruim tweeduizend vrijwilligers van Sovon Vogelonderzoek. Daar waren ze zo’n 190.000 uur voor in touw. Allemaal voor de nieuwe Vogelatlas, een boekwerk met een sombere boodschap.  

Een woerdenoverschot bij de tafeleend

Hoewel er naar schatting nog zeker vijftigduizend bij ons overwinteren, neemt het aantal tafeleenden sinds een jaar of dertig af. Waardoor dat komt? Jacht is een waarschijnlijke boosdoener, want het gros der tafeleenden broedt in Oost-Europa en Azië, en overwintert in Zuid-Europa. En in Oost- en Zuid-Europa zijn jagers ­talrijk.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten