zaterdag 31 maart 2012

Er komt weer 'Huilie, huilie' van Rechts

Na het FNV-spotje 'Hard Gelag' over het uitkleden van de Sociale Werkvoorziening, waarover 'Rechts' massaal viel en zich op de (kleine en gevoelige) teentjes getrapt voelde (en dus 'Huilie, huilie' deed bij o.a. de reclame code commissie), komt er nu een nieuw spotje aan waarvoor ongetwijfeld het zelfde zal gelden:

Spotje SP over de kaalslag in het Bijzonder Onderwijs, en de daarmee gepaard gaande verdere opvoering van de druk op het onderwijzend personeel en dus verslechtering van het onderwijs voor iedereen:

Open Brief van Emile Roemer:
1 voor onze kinderen

29-03-2012 • Het kabinet-Rutte deelt klappen uit aan onze kinderen. De SP maakt zich zorgen om de toekomst van het onderwijs, nu minister Van Bijsterveldt grote bezuinigingen heeft aangekondigd op het passend onderwijs. Dat betekent grotere klassen en minder leraren voor leerlingen met een beperking. De SP vindt dat onaanvaardvaar. Daarom lanceren wij de actie '1 voor onze kinderen'. Donderdag is deze spot in première gegaan, waarmee we aandacht vragen voor de gevolgen van deze bezuiniging.


Teken hier de petitie '1 voor onze kinderen'.

Door minister Van Bijsterveldt krijgt het onderwijs te maken met:

• 300 miljoen euro bezuiniging op kinderen met een beperking
• Minder plek in het speciaal onderwijs
• Grotere klassen
• 5.000 ontslagen, vooral leraren en begeleiders

Wat is passend onderwijs?
Passend onderwijs klinkt mooi, maar door alle maatregelen wordt het eerder knellend onderwijs. Er wordt 300 miljoen euro bezuinigd op leerlingen die vanwege een stoornis, handicap of ziekte meer ondersteuning nodig hebben op school. Deze leerlingen moeten straks zo veel mogelijk naar een gewone school, in plaats van naar het speciaal onderwijs.

Dat is een mooi streven, maar zal in de praktijk voor problemen zorgen. Nu al gaan veel leerlingen die extra zorg nodig hebben naar gewone scholen. De begeleiding die zij daarbij krijgen, wordt voor een groot deel afgeschaft. Er komen dus meer leerlingen die extra zorg nodig hebben op gewone scholen, zonder dat er geld is voor de begeleiding. In het speciaal onderwijs worden de klassen groter en wordt de begeleiding van kinderen minder. Ook daar vallen dus klappen.

Scholen zijn straks aangesloten bij een samenwerkingsverband en die beslissen samen voor welke leerlingen nog plaats is in het speciaal onderwijs. Omdat er veel wordt bezuinigd is daar maar weinig plek. Geld bepaalt dus waar een leerling terecht komt. Wat de leerling nodig heeft zal minder zwaar tellen.

Alle 150 verschillende samenwerkingsverbanden bepalen zelf wanneer een leerling extra zorg nodig heeft. Per regio zal het dus verschillen wanneer een leerling naar het speciaal onderwijs mag of extra begeleiding krijgt. Op 150 verschillende plaatsen kan het aanbod verschillen. Dat betekent niet alleen onzekerheid voor ouders en leerling, maar ook veel bureaucratie.

Wat betekent dit voor de kinderen?
Door alle bezuinigingen worden minder leerlingen naar het speciaal onderwijs verwezen. Geld bepaalt dus waar een leerling terechtkomt. Wat de leerling nodig heeft gaat minder zwaar tellen. Leerlingen die beter af zijn in een kleinere klas met specialistische begeleiding hebben daar minder kans op.

Leerlingen voor wie nog wel een plekje is op het speciaal onderwijs komen in grotere klassen terecht. Omdat er veel ontslagen vallen in het speciaal onderwijs zal de kwaliteit achteruitgaan.

Op gewone scholen krijgen de klassen meer zorgleerlingen. Leraren moeten dan kiezen of zij hun aandacht besteden aan de hele klas, of extra aandacht besteden aan de leerling met een handicap of stoornis. De meeste leraren zijn niet opgeleid om met deze speciale doelgroep om te gaan. Daar komt nog eens bij dat er duizenden (ambulante) begeleiders worden ontslagen die leraren juist kunnen helpen. Kortom, de kans is groot dat de zorgleerlingen en de andere leerlingen niet de aandacht krijgen die ze verdienen.

Wat betekent dit voor de ouders?
Ouders hebben met de plannen rondom 'passend onderwijs' minder invloed op wat er met hun kind gebeurt. Bij een zorgleerling hebben ouders niet langer een doorslaggevende stem over de school van hun kind. Zij hoeven ook niet langer een handtekening te zetten onder het plan dat de school maakt voor een leerling.

Wat betekent dit voor de leraren?
Er worden duizenden mensen ontslagen. De minister spreekt over 5.000 mensen, onderwijsvakbond AOb spreekt zelfs van 9.000 ontslagen. Een groot deel hiervan is ambulant begeleider, mensen die leraren met zorgleerlingen in de klas begeleiden.

Een leraar in het regulier onderwijs krijgt het niet makkelijker. Zij krijgen leerlingen in de klas met een speciale zorgbehoefte, terwijl de leraar hiervoor niet is opgeleid. Maar ook de leraren die wel een diploma hebben om deze leerlingen les te geven zullen meer tijd aan hen moeten besteden dan aan de rest van de klas. Het wordt kiezen tussen aandacht voor de zorgleerling of voor de rest van de klas.

De werkdruk wordt hoger. En dat terwijl onlangs uit onderzoek bleek dat 80 procent van de leraren de werkdruk hoog vindt. Net zoveel leraren zijn niet tevreden over de kwaliteit van het onderwijs dat ze geven. Dat wordt er met deze plannen niet beter op.

Wat is het alternatief van de SP?
De SP wil kleinschalige scholen met kleine klassen zodat kinderen zich veilig voelen en de aandacht kunnen krijgen die ze verdienen. Voor sommige leerlingen zal dat in een reguliere school kunnen, voor andere leerlingen is dat in het speciaal onderwijs. Niet managers, maar deskundigen weten wat het beste is voor het kind en moeten daarover beslissen. Uiteraard gebeurt dit in goed overleg met de ouders.

Op die manier kunnen we stoppen met het hele circus van indicaties, psychologen, pedagogen en grote stapels papier om een kind op de juiste plek te krijgen. Daar sparen we veel geld mee uit. Het klinkt simpel en dat is het ook. We moeten vertrouwen hebben in de mensen die we hebben opgeleid om met deze leerlingen om te gaan en daar al jaren ervaring mee hebben.

Sommige politici doen of veel leerlingen onterecht in het speciaal onderwijs zitten. Maar nooit kunnen zij zeggen welke leerling dan naar het reguliere onderwijs moet. Dat is precies de reden dat we het moeten overlaten aan deskundigen die daar verstand van hebben. De onderwijsinspectie controleert of het geld goed wordt besteed.

SP: 1 voor onze kinderen

• Geen bezuiniging van 300 miljoen op leerlingen met een beperking
• Kinderen die extra ondersteuning nodig hebben krijgen extra ondersteuning
• Deskundigen bepalen wie extra ondersteuning nodig heeft, weg met de bureaucratie
• Ouders krijgen inspraak over wat er met hun kind gebeurt
• We schrappen prestatieloon voor leraren, wat veel geld oplevert
• Kleine scholen met kleine klassen, zodat alle kinderen zich veilig voelen en de aandacht krijgen die ze verdienen


Geen opmerkingen:

Een reactie posten