dinsdag 2 maart 2021

SHARTIE AART DEKKER: 'Het Woord voor Wereld is Woud' / VERKIEZINGEN 2021 / KLIMAAT-/NATUUR-WETENSCHAP: 'Europees bos lijdt onder klimaatverandering' / NRC /

 

SHARTIE AART DEKKER

Het Woord voor Wereld is Woud

Toen ik wat jonger was verslond ik SciFi boeken.

Een van mijn favoriete schrijfsters is nog steeds Ursula Le Guin.

Een onvergetelijk boek van haar dat ik lang geleden las, regelmatig aan andere liefhebbers aanbeval of in gesprekken aanhaalde, is 'Het Woord voor Wereld is Woud'

Die titel geeft precies weer waar het boek over gaat: het belang van bomen/het bos/het woud is zo groot, dat de wereld alleen maar leefbaar is voor ons mensen, misschien dat onze planeet zelfs überhaupt slechts levensvatbaar is dankzij bomen en bos...

Het kan voor niemand een geheim zijn dat het vrijwel nergens op de wereld nog goed gaat met de bossen; inmiddels niet alleen meer door overexploitatie van 'het Groene Goud', maar nog grootschaliger door Klimaatopwarming  - de Bosbranden van de afgelopen jaren in de USA, Amazone, Siberië en Australië maakten dit overduidelijk. Het Bos verdwijnt sneller dan ooit, waarmee de koelende werking van de bomen nog verder afneemt en de klimaatopwarming nog verder versnelt...

Ik zou dus zeggen: kijk alvorens uw stem uit te brengen even wat de partij van uw keuze over heeft voor de Natuur / het Bos..!

(AD)    (N.a.v. het onderstaande artikel uit NRC)

*

Europees bos lijdt onder klimaatverandering

Natuur Het bos in Europa heeft te maken met extreme droogte, hittegolven en branden, blijkt uit een nieuw rapport. Oorzaak: klimaatverandering.

Leestijd 2 minuten Originele artikel van NRC-Wetenschap   ---  Hier  ---

Een Duits bos waar sparren duidelijk te lijden hebben van droogte.

Een Duits bos waar sparren duidelijk te lijden hebben van droogte. Foto Ina Fassbender/AFP

De toestand van het Europese bos verslechtert. Oorzaak is een toename in de frequentie van „grootschalige verstoringen” zoals extreme droogte, hittegolven, bosbranden en uitbraken van plagen. Dat blijkt uit het deze week verschenen rapport State of Europe’s Forests 2020.

Veel van de oorzaken houden verband met de opwarming van de aarde en het veranderende klimaat. In Zuid-Europa neemt daardoor het aantal bosbranden bijvoorbeeld toe. Op veel plekken, zoals het binnenland van Nederland, worden de zomers gestaag droger.

„De schade die we de laatste jaren zien is groter dan wat we uit de zureregentijd van de jaren 80 kennen”, zegt Gert-Jan Nabuurs, hoogleraar Europese bossen aan de Wageningen University & Research. In die tijd hadden bomen te lijden onder hoge concentraties zwaveldioxide (van onder meer kolenstook) die vanuit de lucht neersloeg op de bodem en voor verzuring zorgde. Die ‘zwavellast’ is sterk afgenomen, maar bossen worden nu vooral blootgesteld aan te hoge concentraties ammoniak, hoofdzakelijk afkomstig uit de landbouw.

Het rapport over de stand-van-zaken van het Europese bos verschijnt eens in de vijf jaar. Landen voeren er, ook eens in de vijf jaar, uitgebreide inventarisaties voor uit. Voor Nederland zijn de data aangeleverd door Probos.

Homogeen

Bossen bedekken inmiddels eenderde van het Europese grondgebied. Na de Tweede Wereldoorlog is het bosgebied, vooral door herbebossing, gestaag uitgebreid. De aanplant betreft veelal naaldbomen en coniferen, zegt Nabuurs. „Daar is de houtindustrie helemaal op ingesteld.” Nadeel daarvan is dat het Europese bos tamelijk monotoon is. Uit het rapport blijkt dat in 33 procent van het totale bosgebied één soort domineert. Het is ofwel een monocultuur, of een van nature erg homogeen bos. Dat percentage is toegenomen, vijf jaar geleden ging het nog om 30 procent. Nabuurs: „De monotonie van het Europese bos heeft eraan bijgedragen dat we de afgelopen jaren zo’n massale sterfte van de fijnspar hebben gezien, onder meer in Duitsland en Polen. Een insect als de bastkever kan zich in zo’n eenzijdig bos makkelijk ontwikkelen tot een enorme plaag.”

Nabuurs wijst op een eerder dit jaar, door zijn universiteit uitgevoerde enquête onder Nederlandse boseigenaren. De resultaten ervan zijn eerder deze maand gepubliceerd. Er werden circa duizend boseigenaren aangeschreven, iets minder dan een kwart reageerde. Van hen geeft het meerendeel (80 procent) aan steeds meer last te hebben van natuurlijke verstoringen. Als oorzaak noemen ze met name de droogte, maar daarnaast ook stormschade, extreme temperaturen, intense regenval en schade door insecten (bastkever, eikenprocessierups) en schimmelziektes. Nabuurs ziet dat ook in Nederland de fijnspar het moeilijk heeft. Verder ziet hij veel sterfte bij de Japanse larix, en „vreemd genoeg” de beuk. „Je zou denken dat het een robuuste boom is.” Ook in Zuid-Duitsland zien wetenschappers grote beukensterfte.

Biodiversiteit

Zonder ingrijpen zal de schade aan bossen de komende decennia naar verwachting verergeren, aangezien de opwarming voorlopig nog doorzet – zolang de mens broeikasgassen blijft uitstoten. Dat terwijl de eisen aan het bos toenemen, zegt Nabuurs. Het moet liefst meer CO2 vastleggen om klimaatverandering te remmen. Het moet meer hout leveren, want de vraag ernaar in bijvoorbeeld de bouw zal naar verwachting toenemen. Daarnaast moet ook de biodiversiteit van bossen bevorderd worden.

Nabuurs heeft met collega’s de laatste jaren al vaker gepleit voor een „klimaatslim” bos, met meer variatie, en meer loofboomsoorten. In Nederland lopen, in het kader van het Klimaatakkoord, inmiddels op zo’n honderd locaties proeven. Zo wordt op een aantal plekken nieuwe soorten aangeplant in essenbossen, waar grote sterfte is opgetreden als gevolg van een schimmelziekte (die tot essentaksterfte leidt). Nieuwe soorten die worden uitgeprobeerd zijn bijvoorbeeld haagbeuk, populier, gewone esdoorn en fladderiep.

Maar Nabuurs beseft ook dat een gemengd bos voor de industrie lastiger te beheren is, zegt hij. „Het makkelijkst kap je grote vlakken bos met bomen van dezelfde soort en dezelfde leeftijd.” Hij vraagt zich dus af hoe snel zo’n gevarieerder bos er zal komen. De Europese Commissie werkt nu een nieuwe bosstrategie uit, in het kader van de Green Deal.
Geen opmerkingen:

Een reactie posten