zaterdag 26 november 2022

AANRADER! / DOCUMENTAIRE 30min: De Grutto - de koning van de Weide - Fryslân DOK: Kening fan ‘e greide / NATUUR / NATIONALE VOGEL NEDERLAND BEDREIGD /

Fryslân DOK: Kening fan ‘e greide

Omrop Fryslân

23 mrt. 2015

De koning van de weide is de schreeuw. De trekvogel die in Fryslân broedt, maar door grootschalige en intensieve landbouw steeds meer over het veld moet zwerven. Daarom is de schreeuw ook het symbool van een van de meest ambitieuze programma's van Culturele Hoofdstad 2018: Koning van de weide. Het project moet ervoor zorgen dat het graslandlandschap zijn diversiteit behoudt.  

Het verlies aan bioculturele diversiteit is een Europees probleem. Componist Sytze Pruiksma en bioloog Theunis Piersma reizen daarom de trekroute van de skries af. De initiatiefnemers van het project zijn bang dat door de verarming van het landschap, de cultuur en de taal ook armer worden en zoeken daarom partners in Spanje, Portugal en Frankrijk. Het doel is om de boeren daar en in Fryslân te stimuleren om milieuvriendelijker te boeren.

De kening fan de greide is de skries. De trekfûgel dy’t yn Fryslân briedt, mar troch de grutskalige en yntinsive lânbou hieltyd mear it fjild romje moat. Dêrom is de skries ek it symboal fan ien fan de meast ambisjeuze programma’s fan Kulturele Haadstêd 2018: Kening fan ‘e greide. It projekt moat derfoar soargje dat it greidelânskip syn ferskaat behâldt. 

It ferlies fan it biokulturele ferskaat is in Europeesk probleem. Komponist Sytze Pruiksma en biolooch Theunis Piersma reizgje dêrom by de trekrûte fan de skries del. De inisjatyfnimmers fan it projekt binne benaud dat troch de ferearming fan it lânskip ek de kultuer en de taal earmer wurde en sykje dêrom meistanners yn Spanje, Portugal en Frankryk. It doel is de boeren dêr en dy yn Fryslân te stimulearjen om natuerfreonliker te buorkjen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten