vrijdag 25 november 2016

NBB ALV 2016: Het Definitieve Voorstel 'Meer Geld van de NBB voor het NMT!'

Voorstel

Amendement Agenda-punt 6b Begroting 2017: 'Meer Geld van de NBB voor het NMT'

Toelichting:
Wij willen onze moties getrapt te behandelen na een inleiding door de initiatiefnemers, en een eerste antwoord daarop van het NBB-Bestuur.

Als motie-1 van het voorstel wordt aangenomen hoeven de andere opties niet meer in stemming te worden gebracht.

Is dat niet het geval; dan willen wij de volgende motie in stemming gebracht zien worden, enzovoort, totdat er een motie is aangenomen, dan wel -volgtijdelijk- tot alle moties afgewezen zijn.

Deel-1 gaat over waar het extra bedrag dat naar NMT zou moeten vandaan moet komen.

Deel-2 behandelt wat het NMT er dan mee gaat doen.Voorstel Deel-1:


Ons voorstel is in cijfers:

-in 2017 van 25K naar Euro 75.000,-
-in 2018 van 75K naar minimaal Euro 125.000,- en maximaal 150.000,- (dit bedrag is wat ons betreft open voor discussie en amendering)
-in 2019 van het bedrag in 2018 naar de Euro 200.000,- die in 2012 al geprojecteerd werd.

2018 en 2019 vallen onder de Meerjarenbegroting (Agendapunt 5.), daar gaat het om een principe; hoeft nu niet in detail te worden besproken en besloten.

De Euro 50.000 extra voor het NMT voor 2017 valt onder Agendapunt 6. Begroting 2017.

Over drie jaar is de overeenkomst met het NMT afgelopen, op de inloopavond stelde het bestuur dan de exploitatie weer in eigen hand te gaan nemen. Dus dan moet de NBB e.e.a. financieren.
Daarom: binnen drie jaar moet de NBB toe naar het financieren van het Nationale Mannen Team met eigen NBB-geld. Wij stellen voor deze in stappen naar het niveau te brengen die eind 2012 al werd voorgespiegeld door het NBB-Bestuur (Euro 200.000,-).

Wij houden er rekening mee dat de NBB de ergste financiële malheur achter de rug heeft, maar dat we nog geen Bond zijn waar 'geld over' is om uit te geven.

Alleen daarom een voorstel in stappen, maar dit betekent wel dat het NMT nog twee jaar onderbedeeld blijft, en dat vinden wij eigenlijk niet correct.

Daar staat tegenover dat Stichting NMT erin geslaagd is eigen middelen te genereren, al liggen die nog lang niet op het niveau dat een ieder zich zou wensen.

Ons voorstel vormt dus een zeer redelijke middenweg.

Onze groep initiatiefnemers gaat er van uit dat Bestuur en Bureau -in de persoon van de directeur Frank Berteling- vele malen meer inzicht hebben in de ins-and-outs van de Begroting 2017 en de Meerjarenbegroting die voorliggen.

Waar een wil is, is een weg!

Wij gaan we er vanuit, dat als die wil er is, er in een begroting van Euro 4.565.372,-
een bedrag van 50.000 Euro bij elkaar geschraapt en geschaafd moet kunnen worden.
Het gaat om 1,1% van de Begroting 2017.

Op het totale Topsportbudget(Rolstoel en Valide) van 1.547.900,-
gaat het om 3,2% van die Topsportbegroting.


Voorstel Deel-2:


Ons voorstel heeft nadrukkelijk ten doel dat de extra investering van de NBB, haar Verenigingen en haar Leden, geen kwestie is van eenrichtingsverkeer; het Nationale Team Mannen is de trots van Basketballend Nederland en/of moet dat zo snel mogelijk worden.

Wij weten dat er Verenigingen zijn die Ledenwinst hebben geboekt door de positieve wijze waarop het NMT de laatste jaren heeft gepresteerd, en de media in beweging bracht.

Wij vragen nadrukkelijk van de Stichting NMT en de Orange Lions als team, om -met een deel van het extra budget- de wisselwerking tussen de Orange Lions (inclusief Staf en Stg. NMT) verder op gang te brengen. Wij denken daarbij aan meer wedstrijden/stages/toernooien in eigen land -met als gastheer steeds een of meer Verenigingen uit het (hele) land-, waarvoor voor elke Vereniging (in die regio) een contingent gratis kaarten, dan wel kaarten tegen minimale kosten beschikbaar moeten komen.

Verder kan gedacht worden aan Jeugd- en/of Coach-Clinics gekoppeld aan wedstrijden en andere ontmoetingsmomenten.
Gedachte erachter: de Verenigingen geven, de Orange Lions geven er iets voor terug.

Van Stichting NMT wordt gevraagd de eventuele extra geldstroom volgens deze gedachtelijn in te zetten, en tevens de organisatie op technisch vlak te versterken.

Wat er verder uitgewerkt moet worden, kan worden gedelegeerd aan een vertegenwoordiger van NMT (via Bert Kragtwijk), iemand van de NBB, desgewenst een of twee mensen van de initiatiefgroep en/of desgewenst een of meer vertegenwoordiger van de Verenigingen; te kiezen op de ALV?


Amendement-1 Agenda-punt 6b Begroting 2017: 'Meer Geld van de NBB voor het NMT'

De ALV geeft het NBB-Bestuur opdracht om de bijdrage van de NBB voor 2017 op Euro 75.000 te brengen, dat is dus Euro 50.000 extra naar NMT, en de rest van de begroting 2017 navenant aan te passen. Een en ander op een naar vrijheid door het Bestuur in te vullen wijze.
Dit mag wat ons betreft na een voorstel van het Bestuur, maar kan ook in een keer door een stemming worden afgekaart.

Wij verzoeken dit voorstel in stemming te brengen.


Amendement-2 Agenda-punt 6b Begroting 2017: 'Meer Geld van de NBB voor het NMT'

De ALV geeft het NBB-Bestuur opdracht om de bijdrage van de NBB voor 2017 op Euro 75.000 te brengen, dat is dus Euro 50.000 extra naar NMT, en dit bedrag te vinden in het Budget Topsport in de Begroting 2017. Een en ander op een naar vrijheid door het Bestuur in te vullen wijze. Dit mag wat ons betreft na een voorstel van het Bestuur, maar kan ook in een keer door een stemming worden afgekaart.

Wij verzoeken dit voorstel in stemming te brengen.

Amendement-3 Agenda-punt 6b Begroting 2017: 'Meer Geld van de NBB voor het NMT'

Deze zien wij als en plek waar creatieve oplossingen van Verenigingen, in de vorm van Amendementen, in zouden kunnen worden gepast.
De ALV geeft het NBB-Bestuur opdracht om de bijdrage van de NBB voor 2017 op Euro 75.000 te brengen, dat is dus Euro 50.000 extra naar NMT,
en dit bedrag te vinden in:

Amendement a.
Zie het bijgevoegde voorstel/amendement van de Vereniging BASE, zie bijlage <...>
De Post: <.......> hier kunnen staande de vergadering, ook door anderen, voorstellen voor worden gedaan.

Amendement b.
De groep van initiatiefnemers stelt voor de extra Euro 50.000,- te vinden door de posten Topsport Vrouwen en Rolstoel dusdanig te verminderen dat de gewenste Euro 50.000,- beschikbaar komt voor de Mannen. Dit zorgt er tevens voor dat de achterstelling van het Nationale Mannen Team op die andere twee Topsport-categorieën kleiner wordt, en zorgt dus voor een meer gelijke behandeling, iets waar toch eigenlijk iedereen voor zou moeten zijn.


Amendement c. , d. , etc.
Al naar gelang er Amendementen van Verenigingen komen.

Motie-1 Agenda-punt 6b Begroting 2017: 'Meer Geld van de NBB voor het NMT'

Een mix van bovenstaande maatregelen in combinatie met een eenmalige bijdrage per lid van de Verenigingen.

Voorstellen van zowel het Bestuur als Verenigingen kunnen deze mix vastleggen op specifieke bedragen.

Met nadruk: EENMALIG!

Op termijn van een en twee jaar heeft het Bestuur meer mogelijkheden om voor de jaren 2018 en 2019 aan het gewenste bedrag aan extra bijdrage voor NMT te komen.

Wij zijn uitgegaan van een maximale extra bijdrage van Euro 1,- per lid.
Bij 40.000 leden komen we dan op Euro 40.000,-
dit laat aan taakstelling van de NBB het beperkte bedrag van Euro 10.000 over.

Zouden voorstellen uit eerdere moties voor een deel in dit Amendement worden verwerkt,
dan daalt de bijdrage per lid navenant en/of verandert het resterende bedrag aan taakstelling voor het Bestuur.


Noot, het waren er niet veel, maar wij wijzen erop dat er verenigingen zijn die telefonisch aangaven een verhoging tot maximaal Euro 2,50 per lid aanvaardbaar te vinden.
Dat ging ons te ver.Motie-2 Agenda-punt 6b Begroting 2017: 'Meer Geld van de NBB voor het NMT'

Dit is iets minder een specifiek voorstel; het betreft een mix van bovenstaande maatregelen, in combinatie met een (extra) Crowdfunding.

Onze groep denkt daarbij vooral aan het oprichten van een Orange Lions Supporters-club, die leden gaat vergaren die ieder een kleine bijdrage voor dat lidmaatschap betalen.

Tegenover het lidmaatschap en de bijdrage dient een voordeel te staan dat de Supporters kunnen verzilveren.

We willen dit bedrag niet te optimistisch invullen, het is vooral symbolisch bedoeld, maar wel potentieel belangrijk voor de toekomst..

Wij hopen op een opbrengst van bijvoorbeeld tussen de Euro 1.000,- en 2.500,-.
de groep initiatiefnemers zou zichzelf als eerste leden van deze club willen aanmelden...
en wil meewerken aan verdere uitwerking en uitvoering aan dit concept als:
-dat gewenst wordt
-en NMT en NBB er ook aan mee willen werken
-en er een aantal mensen opstaan om dit met ons te gaan doen. Wie steekt de hand op?
Geen opmerkingen:

Een reactie posten