dinsdag 31 mei 2011

Huis voor klokkenluiders in aanbouw

Uit: SP-Magazine Tribune April 2011

Klokkenluiders zijn belangrijk voor de rechtsstaat en de democratie. Toch loopt het in Nederland vaak slecht met ze af. Dat kan anders, vinden klokkenluiders Paul Schaap en Gerrit de Wit. Zij adviseren SP-Kamerlid Ronald van Raak bij het maken van een wetsvoorstel voor een ‘Huis voor klokkenluiders’.

Tekst: Diederik Olders Foto's: Bas Stoffelsen

--------------------------------------------------
Paul Schaap (foto links), werkte als operator en wachtchef bij de kernreactor in Petten. In 2001 bracht hij een aantal misstanden op veiligheidsgebied in een zwartboek naar buiten. Het Internationaal Atoomagentschap (IAEA) gaf hem gelijk en er is sindsdien veel verbeterd in Petten. Hij werd ontslagen.

Gerrit de Wit (foto rechts), fraudespecialist, was klokkenluider bij de departementale recherchedienst van het ministerie van VROM. Hij bracht eind jaren negentig managementmisstanden, fraude en ambtelijke corruptie binnen de top van het ministerie van VROM aan het licht. Er werd naar aanleiding daarvan gereorganiseerd en ingegrepen in het management. Toch kostte het hem zijn baan.

De Wit en Schaap zijn bestuurslid en initiatiefnemers van de Stichting Expertgroep Klokkenluiders.
-------------------------------------------------------------------

Klokkenluider Gerrit de Wit verloor zijn baan omdat hij fraude en corruptie bij het ministerie van VROM openbaarde. Maar dat is niet het enige: ‘Ernstig inkomensverlies, pensioenschade, en niet te vergeten: je gezondheid gaat er vreselijk onder lijden. Je thuissituatie komt onder druk te staan. Een mix die ik niemand toewens.’ Zoals de mees te klokkenluiders meldde hij de misstanden eerst intern: ‘Ja, uiteraard. Intern is er ook een voorschrift om die lijn te volgen. Maar dat werd niet erg op prijs gesteld. Ik zou het niet goed zien en er werd niks onderzocht.’ Achteraf kreeg De Wit wel gelijk (zie kader). Hetzelfde geldt voor Paul Schaap, die ernstige veiligheidsproblemen meldde bij de kernreactoren in Petten.

Schaap: ‘Het was een sluipend proces. Petten is een productiefabriek voor isotopen voor de medische sector. De knellende contracten waren zodanig dat die reactor altijd moest draaien. Op een gegeven moment draaiden we gewoon door terwijl er een splijtstofbreuk in de reactor aan de gang was. Vervolgens werden wij gedwongen om de reactor op te starten, terwijl we wisten dat de noodkoelsystemen niet goed werkten. Nou, we zien nu in Japan waar dat toe kan leiden. Toen was voor mij de maat vol. Ik meldde het bij het reactormanagement, bij de directie, bij de ondernemingsraad. Het antwoord was klip en klaar: je kon je mond houden of je kon gaan.’

Schaap bracht een zwartboek naar buiten over de misstanden. VROM-klokkenluider De Wit doorliep de jarenlange procedures bij de overheid, zonder succes. Ondanks allerlei procedures die als ‘klokkenluidersregelingen’ gelden, was de eindconclusie dat er een arbeidsconflict en verstoorde verhoudingen waren. Volgens Van Raak gaat het nu altijd zo: ‘Er zijn heel veel organisaties die zelf een klokkenluidersregeling hebben. Dat houdt in dat je naar de baas kan. Of naar een vertrouwenspersoon. Bij de overheid heb je nog het College Integriteit Overheid (CIO). Dat is er al sinds 2002, maar heeft nog nooit één klokkenluider geholpen. Er zijn meer dan veertig zaken behandeld, maar steeds met dezelfde uitkomst. Die commissie is volgens mij eerder in het leven geroepen om klokkenluiders op een zijspoor te zetten.’ De Wit herkent dat: ‘Het CIO doet geen onafhankelijk onderzoek en is daar ook niet voor uitgerust. Bij klokkenluiders moet de vraag centraal staan: meldt de melder echt een misstand? De CIO bestaat uit ambtenaren en bestuurders die deel hebben uitgemaakt van het establishment. Ze beschermen de overheid tegen klokkenluiders.’

Van Raak gaat daarom een wetsvoorstel maken, waarin wordt geregeld dat er een ‘Huis voor klokkenluiders’ komt. Van Raak: ‘Telkens als er klokkenluiders naar buiten komen, zeggen alle politieke partijen: er moet nu echt iets gebeuren. En dan denken mensen ook dat er iets gebeurt. Maar hier in de Tweede Kamer gebeurt er niets. De belangen zijn groot. Want behalve deze twee klokkenluiders zijn er in Nederland honderden klokkenluiders, die allemaal kennis hebben van ernstige maatschappelijke misstanden. En als die allemaal naar buiten komen, dan denk ik dat veel bestuurders voor hun toekomst moeten vrezen. Je moet dus de klokkenluiders uit de klauwen halen van de bestuurders en de ministers. Het ‘Huis’ moet dan ook een veilige plek zijn voor klokkenluiders. Het gaat drie dingen doen. Het gaat op de eerste plaats bepalen of je klokkenluider bent. Als je een echte klokkenluider bent en op goede gronden misstanden meldt, dan kun je niet meer ontslagen worden. Twee: dat huis gaat mensen ook juridisch helpen. Drie: psychologisch ondersteunen. Want een strijd van een klokkenluider is een eenzame en harde strijd.’ Schaap bevestigt dat: ‘Je gaat geestelijk door een heel diep dal. Je wordt vaak door de werkgever voor querulant, crimineel, of gek versleten; collega’s mogen geen contact meer met je hebben; spanningen in het gezin.’

Op de vraag of je als klokkenluider nog wel vertrouwen in mensen hebt, antwoordt Schaap: ‘ Zo slecht is Nederland nog niet; er zijn heel wat klokkenluiders! Ook de reacties die ik kreeg, waren positief. Mensen uit binnen- en buitenland belden en mailden me, boden hun vakantiehuisje aan, noem maar op. Er zijn gewoon nog een heleboel goede mensen die dit ook allemaal onrecht vinden. Er waren ook collega’s die, ondanks het verbod van de baas, contact met me hielden. Nee, het gebrek aan vertrouwen geldt de managementcultuur en de rechtsstaat.’ Bij het opstellen van de wet krijgt Van Raak advies van de Expertgroep Klokkenluiders, die Schaap en De Wit zo’n anderhalf jaar geleden oprichtten. Schaap: ‘Er was druk uit de Tweede Kamer, er waren wat moties. We hebben tegen toenmalig minister Guusje ter Horst gezegd: wij hebben de kennis, wij hebben de ervaring. Wij weten wat klokkenluiders doormaken. Maak gebruik van onze kennis. Dat werd gewaardeerd en het ministerie zei: “Richt maar een expertgroep op en we gaan met jullie overleggen.” Dat hebben we gedaan, alleen toen kwam er ineens een ander kabinet met een andere minister en die heeft een nog grotere valkuil gemaakt.’ De Wit: ‘Donner is van plan een maatregel te nemen die de slechte resultaten van de CIO niet stopt, en ook voor de marktsector geen enkele oplossing biedt.’ De kern van Donners maatregel is volgens van Raak dat het een doorverwijspunt is: ‘Klokkenluiders worden in Nederland al jaren doorverwezen. Van het kastje naar de muur.’

Het Huis van de klokkenluiders wordt in het SP-wetsvoorstel ondergebracht bij de Nationale Ombudsman. Van Raak: ‘Het Huis móét onafhankelijk zijn. De Nationale Ombudsman is onafhankelijk en heeft heel veel vertrouwen. Dat is de plek waar je naartoe gaat als de overheid dingen doet die niet deugen. Daarom lijkt het me goed om een soort extra ombudsman te benoemen, die zich met klokkenluiders gaat bezighouden.’ Schaap en De Wit hebben duidelijke ideeën over wat het Huis moet gaan doen. De Wit: ‘Zorg voor visie, goede doelstellingen en de juiste taken en bevoegdheden. Dat is één. Twee: bezet het met disciplines die een viertal terreinen raken. Waarheidsvinding, juridische arbeidsrechtelijke ondersteuning, sociaal-psychologische ondersteuning, en procesbegeleiding. Een klokkenluider komt in een heel complexe situatie terecht. Zo’n procesbegeleider moet het veld overzien. Dat soort kennis hebben we in de Expertgroep bijeengebracht.’

Van Raak heeft vertrouwen dat zijn voorstel het gaat halen: ‘De PVV heeft gezegd dat ze het willen steunen – al weet je nooit of dat blijft. De PvdA heeft steun toegezegd. Ik denk dat bijna alle partijen dit plan zullen steunen.’ Schaap hoopt het van harte: ‘Als klokkenluiders een misstand aan kunnen kaarten, is dat goed voor de bedrijfscultuur. Het stimuleert de overheid en het bedrijfsleven om een melding van een misstand wél meteen goed intern op te lossen. Je doorbreekt de angstcultuur.’ De Wit: ‘Ik denk dat als de opzet slaagt, het echt de rechtsstaat ten goede komt. Als je Pieter van Vollenhoven herhaaldelijk hoort zeggen dat men bij de overheid niet op de waarheid zit te wachten; moet je eens over nadenken wat dat betekent! Een meldpunt en een goede regeling doorbreken het systeem en de cultuur waarin de waarheid onder de tafel wordt gehouden. Denk aan Harrie Timmerman, die ervoor zorgde dat de waarheid over de Schiedammer Parkmoord boven kwam. Het zelfreinigend vermogen van organisaties als Openbaar Ministerie en recherche bleek totaal afwezig. Dat noem ik een zeer ernstige situatie.’ Van Raak doet het ook voor de democratie: ‘Politici moeten problemen oplossen: als wij problemen niet kennen, dan worden ze ook niet opgelost.’
Klokkenluiders kunnen terecht bij de SP

De SP maakt zich al jarenlang sterk voor klokkenluiders.

* Defensie-klokkenluider Fred Spijkers – die bekendmaakte dat Defensie willens en wetens met ondeugdelijke mijnen werkte – heeft al in 1999 de Rooie Reus ontvangen, een door de SP ingestelde prijs voor mensen die tegen maatschappelijk onrecht strijden.
* In 2002 roept SP-Tweede Kamerlid Krista van Velzen de CDA-staatssecretaris Van der Knaap ter verantwoording omdat deze weigert de belofte van Defensie na te komen om een schadevergoeding te betalen aan Spijkers. Ze krijgt de staatssecretaris op de knieën, en de 1,6 miljoen euro wordt overgemaakt.
* In 2004 richt de SP het fraudeteam op, waar klokkenluiders terecht kunnen om misstanden anoniem te melden.
* Ook in 2004 presenteert Jan Marijnissen, naar aanleiding van de bouwfraude, 13 voorstellen tegen fraude. Nummer 6 is: zorg voor een goede klokkenluidersregeling, met financiële en arbeidsrechtelijke bescherming.
* In 2005 zorgt SP-Kamerlid Jan de Wit dat het kabinet aan de slag gaat met een klokkenluidersfonds.
* Omdat dit fonds er maar steeds niet komt, krijgt SP-Kamerlid Ronald van Raak in 2007 een Kamermeerderheid achter zijn voorstel voor een klokkenluidersfonds.
* In 2008 blijkt dat PvdA-minister Ter Horst maar gedeeltelijk aan dit verzoek voldoet; per 1 januari 2010 komt er een ‘Advies- en verwijspunt’, alleen voor ambtenaren.
* Reden voor Ronald van Raak om in 2011 dan maar zelf een initiatiefwet te maken.

Kijk op www.sp.nl/dossiers bij de dossiers Fraude en Klokkenluiders

-----------------------------------------------------
Dit interview is mede gebaseerd op het interview dat Jan Marijnissen had voor Radio Tomaat. Radio Tomaat is elke zaterdag op radio 5 te beluisteren, ergens tussen 19:00 en 20:00. Uitzendingen zijn ook terug te vinden op SP TV, waar ook SP-filmpjes te bekijken zijn.

donderdag 26 mei 2011

Openbaarheid van Bestuur? OpDonneren! (EenVandaag)

De Wet Openbaarheid van Bestuur, ook wel WOB genoemd, ligt onder vuur. Deze wet is ooit gekomen om burgers toegang te geven tot documenten over besluitvorming of wetgeving. Vandaag de dag is het steeds moeilijker om nog documenten boven water te krijgen. En als het aan minister Donner ligt bijna onmogelijk.

Op 3 mei 2011, op de Internationale Dag van de Persvrijheid, sprak minister van Binnenlandse Zaken Piet Hein Donner een publiek van 200 journalisten toe. Hij beklaagde zich over het gebruik van de Wet Openbaarheid van Bestuur. Dit levert volgens Donner teveel werk op voor de ambtenaren die aan een informatieverzoek moeten voldoen. Ook verwijt hij journalisten te makkelijk en te ruim om te gaan met de WOB. Donner in zijn toespraak: “WOB-verzoeken zijn nu soms een ‘schot hagel’ in de hoop dat één korreltje raak is. Tientallen ambtenaren hebben een dagtaak aan de behandeling daarvan, dat is geen efficiente tijdsbesteding. Ambtenaren zijn er niet voor als het alleen maar gaat om een mogelijke ‘scoop’ van een journalist, het maken van een omroepprogramma of het schrijven van een wetenschappelijk stuk.”
Donner scheert hierbij alle journalisten over één kam. Daarbij vergeet de minister dat veel informatie dusdanig verstopt zit in soms enorme hoeveelheden documenten, dat het voor zijn eigen ambtenaren al moeilijk te achterhalen is, laat staan voor de burger. Als de overheid haar systeem beter op orde zou hebben (zie dit opiniestuk) dan zou het veel minder tijd kosten. Daarnaast is in 60% van de gevallen de overheid te laat met het reageren op een WOB-verzoek. Ook worden veel WOB-verzoeken te makkelijk afgewezen waardoor een gang naar de rechter noodzakelijk is. Het beperkte aantal keren dat een WOB-verzoek voor de rechter komt brengt minister Donner tot de conclusie dat ‘er blijkbaar al erg veel openbaar is’. Maar meneer Donner, u weet net als ik dat een bijna standaard afwijzing van een WOB-verzoek, voor velen voldoende is om af te haken. Simpelweg omdat de burger het daarvolgende traject niet ziet zitten. En dat weten uw ambtenaren ook, de uitzonderingen daargelaten.

U stelt in uw toespraak dat de persvrijheid en openbaarheid van bestuur weinig met elkaar te maken hebben. Ik ben benieuwd naar uw uitleg daarbij. Want met name hoe besluiten tot stand komen, welke kosten gemaakt worden, wie wat declareert, wie iets gegund wordt, dat zijn allemaal processen die controleerbaar moeten zijn. Dat wilt u onmogelijk maken. U haalt zelfs Bismarck aan die ooit over wetten opmerkte: ‘Wetten zijn als worstjes. Je kunt maar beter niet zien hoe ze gemaakt zijn.’ Mogen wij dat als burgers, journalisten, eigenlijk als werkgever van de overheid zelf bepalen?! De informatie waar u het over heeft is van de burger, van ons. U zit daar, de ambtenaren werken voor het volk, voor de burger. Datzelfde volk wil zien wat er gebeurt, of u het daar nu mee eens bent of niet. U gaat zelfs zover dat u dit alles ziet als een kwestie van wantrouwen richting de overheid. U gebruikt in uw speech zelfs de term ‘azijn pissen’, waarbij u vragen van de burger en van journalisten als een permanent wantrouwen ziet richting de overheid en ‘alle instituties die nodig zijn om ons drijvend te houden in onzekere tijden’. Uw woorden.

Waar zou dat wantrouwen toch vandaan komen, meneer Donner? Misschien door het feit dat falend toezicht op banken en verzekeraars miljoenen burgers in de problemen hebben gebracht? Dat overheidstoezicht op vele gebieden faalt? Dat rapporten, eenmaal openbaar door een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur (Catshuisbrand, Vuurwerkramp Enschede, Schipholbrand, Irak), nieuwe feiten boven water hebben gebracht die de gang van zaken in een heel ander daglicht plaatsen. U, meneer Donner, uw ambtenaren, de instituties, horen er voor de burger te zijn. En als de mogelijkheid om controle uit te oefenen verder ingeperkt wordt, dan roept u misschien iets over u af wat u nu zegt te zien in Noord Afrika en in het Midden-Oosten. U stelt over de openbaarheid en daaropvolgende acties in die regio dat we ‘het effect vooralsnog positief beschouwen, hoewel ter plaatse bestuurders dat ook anders zien.’ Daarmee neemt u een groot risico. Het volk zal het op een gegeven moment niet langer pikken onwetend gehouden te worden. Aan u om openheid van zaken te geven, en wel zoveel openheid dat we de hele WOB niet meer nodig hebben. Tot die tijd is het WOBBEN geblazen, zodat een ieder weet wat de overheid doet en hoe beleid tot stand komt, en belangrijker nog of dat met of zonder misstanden is.


Meer op: De avond van de Persvrijheid en reacties EenVandaag

woensdag 25 mei 2011

Mooie beelden van de uitbarsting van de Grimsvötn vulkaan op IJsland

Filmmaker Jon Gustafsson maakte vanuit een helikopter deze indrukwekkende beelden van vulkaan Grimsvötn.

Volcanic Eruption in Grimsvotn, Iceland May 21 2011 from Jon Gustafsson on Vimeo.

dinsdag 24 mei 2011

Newt Gingrich wil(de) President worden...

Een van de architecten van ultra-rechts Amerika, Newt Gingrich, wil(de) President worden... Wilde, want een week na de aankondiging van zijn kandidatuur had deze idioot al zoveel glazen voor zichzelf ingegooid dat zijn campagne al serieus averij op had gelopen, zo niet een zinkend schip was... Een fragment van de Colberts-Show waarin een statement in de pers, geschreven door een lid van zijn campagneteam, werd afgefikt:

zaterdag 21 mei 2011

(Leuke) Ongein tijdens verregende sport

Honkballers spelen levend bowlen in regenpauze
Honkballers vermaken publiek twee uur lang tijdens de regen

Cliff Richard die tijdens een regenpauze op Wimbledon spontaan ‘Summer Holiday’ zingt voor het wachtende publiek. Het moet het bekendste ‘vermaak tijdens een regenonderbreking’ ooit zijn. Maar deze Amerikaanse honkballers doen nu een aardige gooi naar deze titel.

Afgelopen dinsdag, tijdens een regenbui van twee uur en zeven minuten, besloten de twee teams van Clemson en Davidson zichzelf, en het publiek, wat afleiding te bezorgen.

Het werd een grote clowneske bedoeling met levend bowlen, paardenraces, oorlogsspelletjes, curling en nog veel meer flauwigheid: (van NRC Next/)

Streetball Masters Tilburg

Je moet eerst leren delen voordat je kunt vermenigvuldigen

Met dank aan Pieter Huistra (NuSport, 17 mei 2011)

‘I’m A Climate F*cking Scientist’

KLimaatwetenschappers hebben genoeg van niet-klimaatwetenschappers in de media
Door Hans Klis Hans Klis, op 19 mei 2011

Het debat over klimaatverandering wordt vooral gevoerd door mensen die er geen verstand van hebben. Dat is de boodschap van het nummer ‘I’m A Climate Scientist’ van de Australische komiek en schrijver Dan Ilic. Samen met een groep ‘echte’ klimaatwetenschappers, zoals Ailie Gallant van de universiteit van Melbourne, gaat Ilic in de aanval: klimaatverandering is echt en men moet een keer gaan luisteren naar mensen die er echt verstand van hebben.

woensdag 18 mei 2011

Wat een lul-(letje)....Mark Rutte: "Ik was graag biseksueel geweest"

Viva publiceert oud interview opnieuw na ’tip’ RVD
© anp

Onze premier was graag biseksueel geweest, want 'dan krijg je de hele wereld achter je aan', ook vindt hij het fijn om naakt in huis rond te lopen 'als de gordijnen dicht zijn'. Dit heeft Mark Rutte vier jaar geleden in een wel erg openhartig interview aan de Viva verteld. Het verhaal wordt deze week gerecycled na een dringend verzoek van de Rijksvoorlichtingsdienst om er niet meer over te beginnen.
Rutte deed zijn ontboezemingen vier jaar geleden bij interviewster Tatum Dagelet. De uitspraken deden toen geen stof opwaaien omdat Rutte nog niet zo in spotlights stond. Hij sprak ook over (het ontbreken van) relaties en dat hij een echt moederskindje is: 'ik eet nog steeds één keer in de week bij mijn moeder'.
Bij Viva waren ze zelf al lang vergeten dat het interview nog ergens diep in de archieven zat, maar het was de Rijksvoorlichtingsdienst die Dagelet er onlangs aan herinnerde op een bijeenkomst waar Rutte ook was. De RVD vroeg Dagelet om nooit meer over het betreffende interview te beginnen.
'Ik wist echt niet meer wat er zo bijzonder aan het interview was, tot ik het terug las en besefte dat het pikante uitspraken zijn voor iemand die nu premier is', vertelt Viva-hoofdredacteur Corinne van Duin vandaag aan Sp!ts. Omdat Viva deze week in het teken van Gossip staat, staan de highlights van het gesprek met Rutte nu opnieuw afgedrukt in het tijdschrift.

dinsdag 17 mei 2011

Benzineprijs kan omlaag - Geld en Recht

In principe klopt onderstaand bericht wel min of meer. Maar toch is er wel degelijk wat waar van het gevoel dat de meeste mensen hebben: dat de stijgingen van brandstof-prijzen aan de pomp altijd sneller en harder omhoog gaan bij stijgende prijzen per vat olie, dan dat ze weer dalen als de curve van die prijs weer naar beneden gericht is. En dat de overheid een groot deel van de omzet aan brandstoffen aan de pomp afroomt is natuurlijk geheel waar! Maar de suggestie die achter onderstaand bericht is dat die overheidsdruk op de prijzen ook continu toeneemt; en dat is natuurlijk geheel bezijden de waarheid: er wordt nog steeds gepraat over 'het Kwartje van Kok', terwijl dit toch echt 8 jaar Bakken Ellende en nu alweer anderhalf jaar geleden is dat Rutte zijn zeteltje meer pakte waardoor hij zich nu gelegitimeerd voelt ons aan een soort Staatsterreur te onderwerpen. Kok is dus zo'n 10 jaar weg...'het Kwartje' staamt uit zijn periode als Minister van Financiën", en dat is dus zo'n 15 jaar geleden...!
Iedereen die dus suggereert dat de Overheid steeds maar een groter aandeel van de Brandstopprijzen aan de pomp binnenhaalt, die liegt!
Benzineprijs kan omlaag - Geld en Recht

Stom, stom...stom; '...and for Holland...NO VOTES...! Eurovisie Songfestival...

Naast onze politici, vooral die in de regering (Flutte-1), zijn ook de belangrijkste Omroepbazen volkomen 'Out of Touch'! Het lag echt niet aan de drie 'J's' die zijn echt wel OK, maar ze zijn vooral beroemd in Holland (ja, ja: misschien niet eens zozeer in heel Nederland, maar echt alleen in Holland en Utrecht, en een beetje in de periferie eromheen; maar zeker niet in het hele grote Europese Buitenland!

De Tros zou/had Kyteman (met 'Sorry', dat heeft Wereld-potentie!) moeten sturen; Dan had Nederland gescoord, en misschien zelfs gewonnen...KIJK MAAR:

Rebelse tocht Nieuwe Beweging na 'Foute' opmerking Agent

In januari van dit jaar zorgde een Canadese politieagent voor veel commotie door tijdens een gastcollege te beweren dat 'vrouwen zich niet als een slet moeten kleden om seksueel misbruik te voorkomen'.
Die uitspraak zorgde voor een bijzondere vorm van protest: de 'SlutWalk'. Op 4 juni komt deze internationale beweging naar Amsterdam en gaan hoeren, homo's, lesbiennes en transseksuelen eensgezind een 'SlutWalk' door Amsterdam houden.


De tocht zal gaan van de Dam naar het homomonument op de Westermarkt. (AD Redactie)
16/05/11

Hero Drinkman: Ik moest liegen van Geert

Zo kennen we Hero Brinkman weer. Lekker losgeslagen zonder een blad voor de mond ranten. Het PVV-Kamerlid - die in Maxime Verhagen de meest betrouwbare man van het Binnenhof ziet - loopt dit keer los in het parochieblaadje voor SGP-jugend. En om maar gelijk met de klapper te beginnen: Hero Brinkman moest van Geert Wilders liegen over zijn drankprobleem. Dat bestaat volgens Hero namelijk helemaal niet. "Ik ben geen alcoholist!" Eerder mediaverslaafd. Het enige probleem dat ex-pliesieman Brinkman heeft met drank is wanneer het op is. Maar ja, Wilders dreigde hem de partij uit te mieteren. En dus moest er even gekonkeld worden. Draaien, spinnen en jokkenbrokken is sowieso heel normaal binnen de PVV. Dat akkefietje met de democratisering van de PVV speelde Brinkman - zeer tegen de zin in van Big Greet - precies NA de verkiezingen uit in de media. Anders was Brinkman van de lijst gesodemieterd. "Politiek is gewoon bikkelhard. Ook binnen de PVV." Prettig dat Brinkman nogmaals aanstipt dat de PVV net als alle andere partijen het van zorgvuldig getimed achterbaks gedrag moet hebben. Overige talkingpoints: Nee tegen moskee. Drones. Bart Jan Spruyt is een overschatte lul. Wijven zijn top. Over abortus zwijgen we. Idem over pornobaron Sharpe, Headbutt Hernandez en brievenbuspisser Lucassen. En alle zandbakoorlogen zoeken het zelf maar uit. Volledige interview HIER en HIER.

Verhagen wil eerlijkheid over internetsnelheid

Hypocriet!


Moordenaar stelt dat niemand maag doden, De Regen zegt dat niemand iemand anders nat mag spetteren, De wind zegt dat niemand tegenwind mag veroorzaken...etc, etc. Er zijn zo nog honderd parallellen te bedenken voor deze drie... Parallelen dus met het volgende bericht in het AD; Verhagen wil eerlijkheid...Verhagen wil eerlijkheid over internetsnelheid

maandag 16 mei 2011

Leon Kersten verslaat...Marco vd Berg verslaat zichzelf...!

Mijn voorspelling, en beargumentering waarom ik dat verwachtte, voor de Play Offs was: Leiden wint!. Groningen coach Marco vd Berg speelde een belangrijke rol in mijn onderbouwing. Inmiddels ontpopt Leon Kersten zich als de meest vernieuwende Basketball Journalist van Nederland; hij gebruikt Twitter en Youtube en heeft direct na het maken al interviewtjes on-line staan. Zo ook na de door mij, i.v.m. de organisatie van de Rob Meurs Basketball Memorial 2011 in Gorinchem, gemiste G-1 van de Play Offs in de de DBL. Hij beschouwt voor en na met diverse hoofdpersonen, en dus ook met Marco van de Berg. De nabeschouwing zag ik het eerst, daar zegt Marco dingen die niet al te zot overkomen en, omdat het vlak na de met een ontluisterend aan tegenpunten geleden nederlaag, komt hij verbazingwekkend cool.

Maar toen bekeek ik de voorbeschouwing: ik zag een coach die allemaal op het eerste gehoor redelijk begrijpbare dingen zei. Maar ik kon er niet naar luisteren, en met alle moeite (rewind, weer luisteren, nog een keer rewind, etc.) die ik deed, ook niet begreep. Hij kwam zeer zenuwachtig over en gooide een emmer zaken die coaches nu eenmaal van te voren bekijken - en er conclusies uit trekken om hun strijdplan op te stellen, over ons heen...

Hij begon ook weer over dominant zijn...in mijn voorspelling gaf ik al aan dat een zot doel te vinden. Maar, en dat had ik ook echt niet verwacht, daar heeft Marco niets aan gedaan; dominant zijn staat blijkbaar nog steeds hoog op zijn prioriteitenlijstje! Maar daar gaat het niet om het gaat om winnen, het gaat om momentum, om zelfvertrouwen, om energie, om spirit... Je kan zeggen dat het doel 'te domineren' het hele seizoen heeft gestaan, tot kort voor het einde van de reguliere competitie, en daar na is hooguit sprake van dominantie thuis in Groningen, maar ook toen al niet meer tegen Leiden...

Het kan nog steeds dat Groningen Kampioen wordt. Maar de kans daarop wordt per wedstrijd exponentieel kleiner...en: Nee Marco, dat heeft met dominantie niets te maken; hooguit (wat je ook aanhaalt) met de ausdauer van beide teams tegen het einde van de serie. Vermoeidheid en blessures zouden er bij Leiden harder inhakken dan bij Groningen. Maar teams die 'on the roll' zijn, krijgen zelden te maken met veel blessures, ze voelen ook de fysieke vermoeidheid niet (zo erg). Marco zegt dat hij 'zijn kansberekening ook kent'. "Blabla,bla!". Die heeft met dit alles niets meer te maken. De kansberekening leert dat de volgende gebeurtenis NOOIT iets te maken heeft met de voorgaande gebeurtenis, hooguit (een beetje met een (zeer) groot aantal voorgaande gebeurtenissen... Schrale troost als MvdB zich eraan vastklampt, hij kan nog steeds winnen, maar de kans daar op is ZEER KLEIN, hooguit het toeval, of 'hogere machten' kunnen Flames nog redden. Flames zou het echter juist zelf moeten doen; IK ZIE HET NIET MEER GEBEUREN...!

donderdag 12 mei 2011

Voorspelling leeft nog steeds; nu wordt het menens...

Na een ellenlang seizoen, en relatief korte eerste twee ronden van de Play Offs, is het zover: Z&Z Leiden en Gasterra Flames Groningen gaan elkaar, in hopelijk een lange, spannende en spectaculaire Finale-Serie elkaar bekampen om het Nederlands Kampioenschap. Groningen haalde als laatste de Finale, na in elke ronde tot nu toe het maximaal haalbare aantal nederlagen te lijden, allen uitwedstrijden. Dat belooft niet veel goeds, want als Weert en Den Bosch al bij machte zijn de thuiswedstrijden allemaal te winnen, wat valt er dan te verwachten van de kansen van Groningen minimaal een keer in Leiden te winnen? Ann de andere kant; Groningen hoeft maar 1x te winnen in Leiden, gezien de bezetting van het team zou dat haalbaar moeten zijn... Aan nog weer een andere kant; Leiden heeft al laten zien in Groningen te kunnen winnen...

Mijn voorspelling staat nog! Als ook nog nu mijn wens, een mooie, spannende serie die veel publiciteit genereert, daar waar het Nederlandse Basketball een schreeuwende behoefte aan heeft, wordt voldaan. Dan kan iedereen tevreden zijn. Als ik uiteindelijk ook helemaal gelijk krijg zou dat jammer voor Groningen zijn. Wint Groningen in zo'n serie, dan krijg ik ongelijk, maar daar zit ik dan in het geheel niet mee...

Mooie beelden van Game-5 in Groningen bij TVNoord


En bij Omroep Brabant

zondag 8 mei 2011

Voor Moederdag

vrijdag 6 mei 2011

Harlem Globetrotters weer (eens) gezien

Afgelopen dinsdag met neef Evert (net 13) naar de Harlem Globetrotters geweest in Rotterdam. Waar voor hem de eerste keer, en dus erg geslaagd. Voor mij inmiddels de derde of vierde keer, en dus geslaagd, want je wilt graag delen en als je een kind voor het eerst meeneemt dan weet je dat het de moeite waard is. Omdat het voor mij de zoveelste keer was, keek ik ook wat meer om me heen en had ik tijd om wat te mijmeren. Hoe is het mogelijk dat de Harlem Globetrotters elke keer weer moeiteloos uitverkopen (al was mijn eerste keer een vol Ahoy, en dat was toch minimaal 2x het Topsportcentrum w.b.t. capaciteit), terwijl het toch niet goedkoop is. En hoe is het dan ook mogelijk dat Rotterdam Basketball financieel al vele jaren in de marge van de Nederlandse Eredivisie zit, en soms in deze zelfde zaal slechts 100-300 man publiek trekt? Waarom kunnen we al die kinderen en hun ouders die in de loop der jaren minimaal 1x door het scholenprogramma bij een wedstrijd van Rotterdam zijn geweest niet ook vasthouden (of tenminste een deel)?
Get the Flash Playerto see this player.

De beelden van mijn eerste keer Globetrotters, in Ahoy (polygoon)
Get the Flash Playerto see this player.

In 1978 waren ze er ook...
Get the Flash Playerto see this player.

De Harlem Globe Trotters in Rotterdam (1978)

woensdag 4 mei 2011

Henk Pieterse: een van mijn beste en grootste Basketball-Vrienden

Dit filmpje staat op de site van een van m'n beste en grootste basketball-vrienden: kindervriend en basketball die-hard Henk Pieterse. Inmiddels hebben enkele honderd-duizenden kinderen en jongeren een onuitwisbare 'Henk-Herinnering' en een positieve link met basketball, door zijn niet aflatende energie en zijn enthousiasme en zeggingskracht. Daarnaast was Henk natuurlijk een van de Toppers van het NLD-Basketball...
Ook Prins Pieter (van Vollenhoven) denkt hetzelfde over 'onze' Henk Pieterse:
Nog een filmpje over Henk: 'In de Gevangenis'
--meer over Henk op zijn eigen site--