vrijdag 28 juli 2023

EVEN NADENKEN OVER WILDE DIEREN & NATUUR / TROUW Interview Faunabeheer - 'Nettie Dekker rekent in haar boek af met ‘propaganda’ van jagers' / FEITEN & REALITEIT OVER 'DE JACHT' /

 

Nederland, Dordrecht, 21 juni 2023. Nettie Dekker schreef het essay 'Jagerslatijn, mythes en fabels over de jacht'. Alle onzinnige argumenten van de hobbyjagers op een rijtje, en waarom de wet- en regelgeving hapert. Foto & Copyright: NWerry CRone

Interview Faunabeheer

Nettie Dekker rekent in haar boek af met ‘propaganda’ van jagers

Nederland, Dordrecht, 21 juni 2023. Nettie Dekker schreef het essay 'Jagerslatijn, mythes en fabels over de jacht'. Alle onzinnige argumenten van de hobbyjagers op een rijtje, en waarom de wet- en regelgeving hapert. Foto & Copyright: NWerry CRoneBeeld Werry Crone


Nettie Dekker schreef het essay Jagerslatijn, mythes en fabels over de jacht. Daarin haalt ze onzin-argumenten van hobbyjagers onderuit. En laat ze zien waar de wet- en regelgeving hapert.

Onno Havermans 14 juli 2023  Originele complete interview op Trouw.nl   ---  Hier  ---

Nee, haar boek is per se niet anti-jager. Nettie Dekker herhaalt dit meerdere keren tijdens het interview op het zonnige terras van Stayokay Dordrecht, aan de rand van de Dordtse Biesbosch. Hier, dicht bij de natuur, legt de publiciste uit waarom ze het dan wel schreef.

 

 

Het boek moest er volgens haar komen omdat dieren doden een doel op zich is geworden, in plaats van het laatste redmiddel. Omdat de provincies de jacht faciliteren in plaats van preventieve maatregelen te treffen tegen mogelijke overlast van wilde dieren. Omdat de effectiviteit van de jacht nooit is onderzocht.

Het dier wordt gezien als last

“Het systeem dat we hebben gebouwd op de Wet natuurbescherming, is een jachthuis geworden”, zegt Dekker. “Volgens mij is dat in strijd met het doel en de geest van de wet. Het dier wordt gezien als last en gevaarlijk en dus moet het dood. Terwijl de praktijk laat zien dat die oplossing niet werkt.”Jagerslatijn, mythes en fabels over de jacht, heet het boekje. In een essay van negentig pagina’s haalt Dekker allerlei argumenten waarmee jagers uitleggen waarom ze jagen genadeloos onderuit. Ze stut haar betoog met 147 noten: verwijzingen naar wetenschappelijk onderzoek, ambtelijke notities, antwoorden op Kamervragen, uitspraken van jagers, bestuurders en ecologen, en artikelen in de media. Niets is ongefundeerd.

Nog voor het gesprek op gang komt, vist Dekker een vel papier uit de stapel die ze bij zich heeft. Het is een uitgeprint artikel dat onlangs in Trouw heeft gestaan, waarin de bedrijfsleider van het Nationale Park De Hoge Veluwe uitlegt dat de wildstand in het door hekken omgeven park keldert door de aanwezigheid van de wolf. “Kijk naar de woordkeuze. De jachtopziener ‘weet’ hoe het toegaat in zijn park, de wetenschappers die daar kanttekeningen bij plaatsen ‘hebben een mening’. Het manipuleren gebeurt op taalniveau.”

Jachtpropaganda, zoals Dekker dit noemt, vervult een cruciale rol in haar essay. Hoe de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging de communicatie stuurt. Hoe makkelijk kranten en omroepen meegaan in het verhaal van de jager, die ‘dicht bij de natuur’ staat, helpt bij ‘noodzakelijk beheer’, ‘diervriendelijk’ te werk gaat, en zorgt voor ‘duurzaam’ wild vlees. Journalisten maken reportages tijdens de jacht, waarbij toevallig net nooit op een dier wordt geschoten, of citeren jagers die telkens dezelfde mythes en fabels vertellen.Nog net zoveel ganzen

Al die beweringen zijn onzin, wil Dekker laten zien met behulp van haar vele noten. Het aantal wildaanrijdingen neemt niet af door de jacht op wilde zwijnen, reeën en herten. De dreigende schade door bevers neemt niet af sinds enkele provincies deze dieren laten afschieten. Er zitten nog net zoveel ganzen op de weilanden vol raaigras, ondanks de vergassing van duizenden soortgenoten. Niemand kijkt namens opdrachtgevende provincies mee of dieren misschien nodeloos lijden tijdens de jacht. Geen politieman of boa telt de aantallen geschoten dieren. En de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit controleert het bij poeliers en restaurants aangeboden wild niet op vervuiling of gifstoffen.

Dat is niets nieuws, het is allemaal terug te vinden in openbare bronnen, zegt Dekker. Toch schrijven kranten daar nauwelijks over en stellen radio of televisie hier bijna nooit vragen over. “Mijn media-onderzoek voegt wat toe”, vindt Dekker daarom zelf. “Door goede propaganda is de jacht in pakweg twintig jaar veranderd van net zoiets als bont dragen in een geaccepteerd verschijnsel. Jagers zitten overal, ook op redacties, en ze hebben goede contacten. Veel media slikken hun verhalen omdat bij hen de kennis, ook historische kennis, over de jacht ontbreekt.”

Nettie Dekker rekent in haar boek af met wat zij ‘jachtpropaganda’ noemt. Beeld

Nettie Dekker rekent in haar boek af met wat zij ‘jachtpropaganda’ noemt.

In de rest van haar betoog zet ze de wet- en regelgeving op een rijtje, en legt ze uit waarom de jacht niets bijdraagt aan de verkeersveiligheid en geen schade voorkomt. Dieren doodschieten lost niets op, schrijft ze, want andere dieren nemen hun plaats weer in. Populaties blijven groeien tot ze de draagkracht – vooral bepaald door voedsel – van een gebied hebben bereikt. “Het draait om hoeveel dieren er kunnen leven. Jagers zeggen dat ze de natuur beheren. Maar van een doelstand, dus hoeveel dieren van de mens in een gebied zouden mogen leven, trekt de natuur zich niets aan.”Volgens Dekker geldt dat ook voor de Oostvaardersplassen, waar boswachters tussen september en mei 1800 edelherten hebben afgeschoten. De populatie is daarmee teruggebracht tot 500, maar zo klein blijft hij niet van nature omdat de draagkracht van het gebied veel groter is, legt Dekker uit.

Maar stel dat het waar zou zijn, dat de mens de natuur moet beheren omdat zonder ingrijpen de wildstand uit de hand zou lopen en de veiligheid in gevaar zou komen. Stel dat dit uitgangspunt voor de jacht wél klopt, waarom huurt de overheid daar dan geen professionele, beroepsjagers voor in? Waarom laten we het doden van dieren over aan een groep hobbyisten, die het voor eigen plezier doet?

Publiciste Nettie Dekker. Beeld Werry Crone

Publiciste Nettie Dekker.Beeld Werry Crone

De jagers en hun belangen

Gek genoeg is dat precies wat de overheid doet. De uitvoering van de Natuurbeschermingswet is een taak van de provincies, en die ‘staan pal voor de jagers en hun belangen’, analyseert Dekker. Provincies blijven soms tot aan de Raad van State procederen als met succes bezwaar wordt gemaakt tegen een verleende ontheffing, dat wil zeggen de toestemming voor het afschot van bepaalde wettelijk beschermde dieren.

Voor de jacht bestaan verschillende manieren van toestemming. Allereerst is er de landelijke wildlijst, waarop vijf dieren staan – haas, konijn, wilde eend, houtduif en fazant – die gedurende een bepaalde periode (het jachtseizoen) mogen worden geschoten als de staat van instandhouding goed is. Met konijnen en hazen gaat het momenteel zo slecht dat natuurminister Christianne van der Wal vorig jaar in het hele land de jacht op konijnen niet heeft geopend (in feite dus een jachtverbod), en in drie provincies de jacht op hazen.

Dan is er de landelijke vrijstellingslijst, met diersoorten waarop mag worden gejaagd bij wijze van schadebestrijding: houtduif, konijn, vos, kauw, zwarte kraai en Canadese gans. Daarnaast hebben negen van de twaalf provincies hun eigen vrijstellingslijst, met weer andere beschermde dieren die schade veroorzaken aan bijvoorbeeld landbouw of fruitteelt.

Ten slotte kan elke provincie ontheffingen verlenen op basis van de beheerplannen die de provinciale faunabeheereenheid opstelt. Verleent de provincie een ontheffing, bijvoorbeeld om vraatschade te voorkomen of omwille van de verkeersveiligheid, dan gaat die naar de wildbeheereenheid van een gebied en kunnen de aangesloten jagers aan de slag.

‘Het is de verantwoordelijkheid van de provincies dat deze ontheffingen in lijn zijn met de eisen die de wet stelt’, schrijft Dekker in haar essay. ‘De wet zegt namelijk dat afschot een ultimum remedium is. Een uiterst middel dat uitsluitend mag worden ingezet als alle preventieve maatregelen die genomen zijn niet effectief zijn gebleken.’

“Maar dat doen ze nauwelijks”, zegt Dekker. “Ze geven meteen een jachtvergunning af.” In haar boek geeft ze het voorbeeld van de provincie Utrecht, die op haar website schrijft: ‘Wilde zwijnen veroorzaken relatief veel schade aan de landbouw, onder andere doordat ze de grond open wroeten. Preventieve maatregelen, zoals het plaatsen van schrikdraad, zijn erg duur.’

De provincies verlenen ontheffingen op basis van de faunabeheerplannen die de provinciale faunabeheereenheid (FBE) opstelt. In de twaalf FBE’s zijn jagers en boeren ruim vertegenwoordigd, constateert Dekker, terwijl maatschappelijke organisaties zoals de Dierenbescherming en provinciale milieufederaties veel minder meepraten. Opvallend noemt ze ook de ambtelijke ondersteuning en advisering vanuit de provincies aan de FBE’s.

Jagers voeren zelf tellingen uit

De wettelijke bescherming van de natuur raakt hierdoor in de verdrukking, zegt Dekker. Ze noemt het ‘schokkend’ dat de bever, die in 1988 met veel tamtam in Nederland is geherintroduceerd, nu al in diverse provincies mag worden afgeschoten. “Terwijl het niet helpt. Om te voorkomen dat ze dijken ondergraven, moet je aan andere knoppen draaien.”

Jagers maken gebruik van de mogelijkheden, stelt Dekker vast. Niet alleen zitten ze in alle FBE’s die de provincies adviseren, ook voeren ze in de wildbeheereenheden zelf de tellingen uit die als basis dienen voor de faunabeheerplannen en registreren ze zelf het aantal dieren dat ze afschieten. Aanklager, rechter en beul, verenigd in één persoon met een jagerspet, constateert Dekker.

De wolf waar park De Hoge Veluwe vanaf wil, geniet voorlopig nog Europese bescherming. Zolang de staat van instandhouding nog niet goed is, komt daar geen verandering in, liet minister Van der Wal de Tweede Kamer vorig jaar weten. Wel heeft ze inmiddels de Raad voor de Dierenaangelegenheden gevraagd een maatschappelijk debat te organiseren en op basis daarvan een advies op te stellen over hoe om te gaan met de wolf.

Veel andere wettelijk beschermde dieren ontberen die vergaande bescherming. Ganzen bijvoorbeeld. Vier soorten prijken bovenaan de lijst met schadevergoedingen die door de provincies worden uitgekeerd. “Vorige maand zijn bij Kinderdijk nog duizend ganzen vergast”, vertelt Dekker. “Hoe vaak gebeurt dat, en werkt het? Die vragen worden niet gesteld. Tegelijkertijd mag er ook worden geschoten op dieren die op ganzen jagen, de predatoren die voor een natuurlijk evenwicht kunnen zorgen.”

Beheer werkt niet, herhaalt Dekker. In de Amsterdamse Waterleidingduinen mag liefst 80 procent van de populatie damherten worden afgeschoten, want ‘ze vreten alles kaal’. “Er wordt geredeneerd naar één doel: decimeren. En dat lukt dus niet. Maar als je eenmaal gaat schieten, moet je blijven schieten. Diervriendelijk kan dat niet zijn. Een dier doodschieten is niet vredig.”

Jagerslatijn - mythes en fabels over de jacht, Nettie Dekker, KNNV Uitgeverij, €12,50

Lees ook:

De jacht: omstreden, maar ook uiterst menselijk

Ja, de jacht heeft in de loop van de geschiedenis geleid tot het uitsterven van met name grote diersoorten. Maar jagen is ook vooruitzien in ruimte en tijd, schrijft hoogleraar filosofie René ten Bos: via de jacht heeft de mensheid abstract leren denken.

TROUW duurzaamheid&economie

LUIZ LEMES VOLGT ARIK SHIVEK OP ALS HEAD-COACH VAN DE ORANGE LIONS ACADEMY MANNEN - EEN KORT INTERVIEW OVER ZIJN LEERMEESTER & MENTOR


De nieuwe OLA-Head-coach Luiz Lemes over Shivek de Man, de (master-) Coach OLA) en de Leider/Visionair

iBasketball

mei 2023 SPORTHALLEN ZUID 

Wat maakt Arik Shivek tot een Mastercoach? 

iBasketball spreekt met Luiz Lemes, assistentcoach & scout van de Orange Lions Academy (OLA). Lemes legt uit, wat Shiveks kwaliteiten zijn, waardoor hij niet alleen een coach is van spelers, maar ook een 'coach van coaches'. 

Lemes speelde zelf in de NCAA (BYU) en als prof in de sterke Braziliaanse competitie. 

Sinds vijf jaar is hij actief bij de Orange Lions Academy.

TALENT-ONTWIKKELING MANNEN BASKETBALL NEDERLAND

Arie en Jeroen interviewden twee staffers van de Orange Lions Academy  - Rens Hammerstein die de rol van Teammanager vervult namens de NBB -  en assistent coach Luiz Lemes -  die al vanaf de start van OLA in die rol fungeert, en dus ook de eerste twee seizoenen onder hoofdcoach Marco vd Berg meemaakte.
 
Opvallend was hoe gretig alle spelers reageerden op de mogelijkheid iets over hun coach te zeggen. Er was helaas te weinig tijd, maar anders hadden alle spelers zeker hun zegje gedaan.
Dat betekent dat OLA blijkbaar een hele veilige omgeving is voor deze jonge spelers!
Ook opvallend was dat we iedere keer hetzelfde verhaal te horen kregen, met slechts kleine persoonlijke verschillen...
 

De twee gezichten van Arik Shivek

Iedereen die we spraken had het over twee totaal verschillende gezichten van dezelfde man. Aan de ene kant is hij super streng op en langs het veld, maar daarbuiten schetsen alle bevraagden een beeld als van een lieve opa of oom, een vaderfiguur die altijd tijd en aandacht voor je heeft, waarmee je alles kan bespreken en die altijd bereid is je te helpen met wat dan ook.

Ik denk dat juist dát een van de grote geheimen is van het succes van Arik Shivek. In een tijd waarin coaches en topmensen meer en meer onder vuur komen te liggen vanwege  - al dan niet terecht -  verondersteld wangedrag ten opzichte van hun ondergeschikten, speelt hij het klaar om zelfs aan deze jonge jongens glashelder te maken dat hij ze hard aanpakt, maar dat dat alleen maar is om goede professionals van ze te maken, en tegelijk dat hij dus ook die vertrouwenspersoon is waar ze met alles terecht kunnen. Iedere coach weet hoe moeilijk dat is...en al helemaal als er zo´n 50 jaar verschil in leeftijd bestaat!

Natuurlijk hebben we dit onderwerp ook aangekaart bij Shivek zelf, en hij zegt daar erg interessante dingen over in een van de afleveringen waarin het gaat over hoe hij coach werd  - hij werd als erg jonge man uit een team met vrienden gehaald en coach gemaakt, en moest dus toen ineens zijn vrienden gaan coachen - en in de delen waarin het gaat over coach worden in het algemeen en opleidingen voor en ontwikkeling van coaches.

Ooit stopte sterspeler Joe Spinks bij Amsterdam als speler en werd hij assistent coach. Ik sprak hem meerdere keren over hoe dat was. Joe zei toen dat Shivek hem zo hard liet werken ´Never worked so hard in my life!´ En dat hij dat nooit verwacht had. Maar ook dat hij  - de super ervaren en zeer intelligente en volwassen speler -  er ontzettend veel van leerde. Dus ook toen al...de Master/Coach!

Dat was ook af te lezen aan het gezicht en de lichaamstaal van assistent Luis Lemes, mocht dat nog niet opgevallen zijn...kijk dan het clipje nog eens terug...
 

De andere korte interviewtjes met Spelers en Teammanager Rens Hammerstein kijken? Dat kan   ---  hier  ---

Wil je de hele serie over de nieuwe Bondscoach Mannen Orange Lions bekijken? Dat kan   ---  Hier  ---

Het artikeltje waarmee de NBB de benoeming van Luiz Lemes tot Head-coach bekend maakte:

11 juli 2023

Luiz Lemes aangesteld als nieuwe hoofdcoach Orange Lions Academy

Door Tiel van den Heuvel

De Braziliaan Luiz Lemes is de nieuwe hoofdcoach van Orange Lions Academy, het opleidingsinstituut van jong talent bij de Nederlandse Basketball Bond (NBB). Lemes volgt Arik Shivek op, de nieuwe bondscoach van de Nederlandse mannenploeg. Lemes is al sinds de zomer van 2018 als scout en assistent-coach aan de mannenkant bij het opleidingsprogramma betrokken.

Voor hij bij de NBB kwam bouwde Lemes al een indrukwekkende cv op binnen de internationale basketbalwereld. Hij was zo’n 17 jaar lang professional, speelde als international voor Brazilië, was assistent-coach van het ‘Latin American Team’ bij Adidas en scoutte spelers voor de Boston Celtics.

Bij Orange Lions Academy wil Lemes zich nog verder toeleggen op het rekruteren van de meest talentvolle spelers. Het spel dat hij wil laten zien omschrijft hij als een strijd met een hoog tempo, enorme intensiteit en veel vrijheid voor de spelers.

Ontwikkeling als doel

Luiz Lemes: “Het doel bij Orange Lions Academy is altijd om de spelers te ontwikkelen. Dat staat voorop. Winnen is deel van die ontwikkeling, maar volgt automatisch als wij spelers klaarmaken en een goed proces laten volgen. Ik heb geleerd van twee enorm goede coaches voor mij, en heb er zin in om mijn eigen stijl naar het team te brengen.”

Brian Benjamin, Technisch Directeur bij de Nederlandse Basketball Bond: “De afgelopen dagen speelden drie van onze spelers in de ‘NBA Without Borders’ wedstrijden in Atlanta. Dat is grotendeels de verdienste van Luiz' netwerk en relaties. Bij OLA stomen we spelers klaar voor een volgende stap in Europa of bij een college. De vorige coaches hebben daar lijnen voor uitgezet en wij vertrouwen er volledig op dat Luiz de stijgende lijn voortzet. In een landschap waarin spelers steeds jonger naar het buitenland vertrekken, laat OLA zien een goede route naar de top te zijn.”


Het Originele artikel en nog veel meer over de Orange Lions Academies M/V en Oranje Basketball lees je op de NBB-site Basketball.nl    ---  Hier  ---

NRC-OPINIE CARTOON FOSU: Fokke & Sukke zien een complot van Natuur-drammers /

 

Van NRC.nl op  5 juli 2023, meer NRC FoSu   ---  Hier  ---

en nog veel meer Fokke & Sukke   ---  Hier  ---

SHARTIE AART DEKKER / KUDO(NRC, 2021) / CARTOON HAJO: Schaatser Rutte 'Stil standing' everybody else down'


Cartoon van 'Hajo' voor NRC.nl, meer Hajo voor NRC   ---  Hier  ---

Nog meer Hajo   ---  Hier  --- &  voor Live-cartooning  ---  Hier  ---

SHARTIE AART DEKKER / KUDO(NRC, 2021) N.A.V. NRC-CARTOON HAJO

Schaatser Rutte 'Stil Standing' Everybody else Down' 

De cartoon zat nog in een van mijn vele knipselmappen, ik had er dus nog niets mee gedaan...

Februari 2021, Verkiezingscampagne en Wopke Hoekstra  - de ' stoere Fries', of in ieder geval dat was het beeld dat zijn campagnestaf graag voorschotelde -  reed  - realiseer je het was volop COVID19-pandemie, en we mochten bijna niks -  een wel heel erg scheve schaats; een paar rondjes aan de zijde van Sven Kramer  - een soort KloJo BoJo'tje dus en zakte in de media compleet door het ijs; een van de vele momenten waar hij zijn volkomen ongeschiktheid als politiek leider etaleerde.

 En ' Teflon Mark'?

Tsja, alleen maar het idee dat dat een vlotte schaatser zou kunnen zijn...Rutte heeft een hekel aan vallen  - een van de politieke lessen die hij vast in zijn oren knoopte was zijn voorganger Balkenende die in een ontmoeting met jeugdige skateboarders  - zou het dezelfde campagnemedewerker zijn geweest? Die vraag komt ineens bij mij op -  wel even op een skateboard zou stappen; FLATS, onderuit, een beeld dat oneindig vaak herhaald werd in de media...nee, op zoiets zal je Rutte niet betrappen. Die fietst  - vooral als er camera's in de buurt zijn -  vrolijk een appeltje etend door de stad. Zou iemand er ooit op gewezen hebben dat dat volgens het verkeersreglement helemaal niet mag, en dat de pm dus ook daar weer liet blijken dat wetten niet voor hem gelden? Ach, Who cares? Er is echt geen agent die hem op de bon zal slingeren... Maar goed, ik kan me 'Mark' dus niet voorstellen in welke sport dan ook; want dan kan er iets onverwachts gebeuren, en dat moeten we niet hebben... Zijn lichaamsbeweging bestaat uit vingeroefeningen op een piano  - of zou dat ook weer slechts beeldvorming zijn, net als dat gitaarspelen van protegé Sander Dekker? Zou zo maar kunnen! Nou ja, af en toe die fiets dus... 

Maar nu vind ik het prentje eigenlijk nog leuker dan toen... Want het staat voor die eindeloze lijst aan politieke slachtoffers die hij  - naast natuurlijk een onwaarschijnlijk grote groep gewone Burgerslachtoffers van zijn beleid en uitvoering -  langs de kant van de weg achter zich liet, terwijl hij altijd maar weer doorging alsof en niets gebeurd was...nou ja, of in een wak dus..

(AD)

 

donderdag 27 juli 2023

AANRADER! / SHARTIE AART DEKKER: Wederopstanding Mannen Orange Lions? - 10 Augustus 16h00 TopsportCentrum Almere / BEKIJK HET GRATIS! /

 

Naar een hoger niveau groeien gaat met vallen en opstaan; de Orange Lions Mannen zijn groeiende, maar zitten in een veel te lange reeks van (vaak nipte) Nederlagen. Die tendens moet onder leiding van de nieuwe Bondscoach Arik Shivek worden afgebroken en omgebogen! (AD)

Foto: Keye vd Vuurst de Vries wordt weer overeind geholpen door Leon Williams en Charlon Kloof, Orange Lions

25 juli 2023

Ontmoet de Orange Lions: kom op 10 augustus naar de open scrimmage in Almere

De Nederlandse basketballers vertrekken op vrijdag 11 augustus naar Turkije. Daar hopen de Orange Lions de eerste stap te zetten op weg naar de Olympische Spelen van Parijs in 2024. In Istanbul doet het Nederlands mannenteam mee aan het Preolympisch Kwalificatie Toernooi. Er is daar één ticket te verdienen voor de volgende stap in kwalificatietraject: het Olympisch Kwalificatie Toernooi in juni en juli volgend jaar.

De afgelopen weken bereidde het team zich in Almere voor op de taak. Op donderdag 10 augustus ronden de mannen hun trainingsstage af met een 5-tegen-5 scrimmage. Jij kunt daar als fan bij zijn.

Er is waarschijnlijk geen oefenwedstrijd zo bekend als die van het ‘Dream Team’. In 1992, in Barcelona, mondde een training van de NBA-sterren uit in een duel op het scherpst van snede waar nu nog over gepraat wordt. Magic Johnson noemde het ooit ‘het beste basketball dat hij ooit had gezien’. De Nederlandse mannen gaan proberen hun versie van deze legendarische scrimmage aan fans te laten zien.

Datum: Donderdag 10 augustus
Locatie: Topsportcentrum Almere
Tijdstip: vanaf 16:00 uur


Kom Jesse Edwards bewonderen, die op de radar van NBA-teams staat. Geniet ervan hoe Keye van der Vuurst de Vries met passes strooit. En hoe tonen ‘veteranen’ Charlon Kloof en Yannick Franke hun leiderschap bij de verjongde Orange Lions?

Drietjes en dunks; deze oefenwedstrijd gaat het ongetwijfeld allemaal in zich hebben. Toegang is gratis. Na afloop is er de kans om met spelers op de foto te gaan en handtekeningen en tips te vragen. Ook sponsoren, pers en andere relaties van de Nederlandse Basketball Bond zijn voor deze wedstrijd uitgenodigd.

Jesse Edwards: “Ik denk dat deze laatste scrimmage gaat laten zien waar wij als Nederlands team voor staan: snel, fysiek en gevarieerd basketball. Het is voor de spelersgroep ook leuk om de fans te zien, net vóór vertrek. Het speelt gewoon nog lekkerder als je voelt dat heel basketballend Nederland achter je staat.”

Bericht overgenomen van de site van de NBB  Basketball.nl

Veel meer Orange Lions nieuws aldaar.

MUZIEK / RAAK(T ME): COURTNEY MARIE ANDREWS - ' Old Flowers' and 4 more songs live on 2 Meter Sessions (2021)

COURTNEY MARIE ANDREWS

5 songs live on 2 Meter Sessions (2021)

2metersessions22 dec 2021  

NEDERLAND Full live performance on Dutch show "2 Meter Sessies" by Courtney Marie Andrews. Hailing from Phoenix, Arizona, Courtney Marie Andrews is a singer/songwriter known for an eclectic style that incorporates elements of folk, country, and indie pop. She released her seventh album "Old Flowers" on July 24, 2020 and it was met with immediate critical acclaim from The New York Times and it received 5 stars from The London Times.The album received a nomination for Best Americana Album at the 63rd Annual Grammy Awards. 

Listen to Courtney Marie Andrews' record "Old Flowers" on Spotify: https://spoti.fi/3e3sKEo 

Courttey Marie Andrews visited Dutch music show "2 Meter Sessions" on November 6, 2021 in Studio Spitsbergen in Zuidbroek (NL). 

 00:00 Intro 

 01:20 "It Must Be Somebody Else's Fault"  

04:51 "Burlap String"  

09:17 "If I Told"  

16:29 "Guilty" 

 19:49 "Ships In The Night" 

===================== About 2 Meter Sessions ==================== 

Based in the Netherlands, 2 Meter Sessions is an independent, ongoing (new) music platform with a great legacy. Monthly we film 3 to 4 sessions with promising and breakthrough acts from all over the world. Many well-known acts have visited the show; from James Taylor, Elliott Smith and David Crosby to Damien Jurado, Ben Howard and Josh Ritter, via Radiohead, Nirvana, Coldplay and Foo Fighters. Archive footage can regularly be seen in (theatrical) documentary movies, like “Mystify: Michael Hutchence” (with footage of our session with INXS, filmed in 1997), “Heaven Adores You” (with footage of our session with Elliott Smith, filmed in 1998) and “All I Can Say” (with footage of our session with Blind Melon, filmed in 1993). The show started back in 1987 by radio presenter Jan Douwe Kroeske. On his popular national radio show he persuaded New-Zealand band Crowded House to play a couple of songs. The response of the public was so great, that 2 Meter Sessions quickly became a household name. In 1993, the show made a successful transition to national television. From there the show became a national phenomenon, for over 10 years, with filmed sessions of new talent, breakthrough acts and arrived career artists. Almost a million of 2 Meter Sessions cd’s were sold in the Netherlands. 

• Subscribe to our Youtube-channel for more unique music sessions: https://bit.ly/2OX4S8t 

• Playlist with over 150 well-known 2 Meter Sessions clips since 1993: https://bit.ly/38fbO9I 

• Listen to 2 Meter Sessions on Spotify: https://spoti.fi/39vt6iShttp://www.2metersessions.com 

http://www.instagram.com/2metersessions 

http://www.facebook.com/2metersessies

woensdag 26 juli 2023

N.A.V. GROENE ALBUM RECENSIE LEON VERDONSCHOT: Taylor Hawkins Tribute Concert (Top-10 momenten & Full 6h)

Hoogtepunt nr. 8/10 van het Taylor Hawkins Tribute Concert; Paul McCartney e.v.a.

De hele Top-10 hieronder:


 

Taylor Hawkins Tribute Concert: The 10 Biggest Moments

GuyWhoGames21

2 feb 2023 #taylorhawkins #foofighters Thanks: I've got too many people to thank for footage, so I'll use one sentence: If you uploaded any footage of this gig to YT, thank you. Special Thanks: r/foofighters for the full concert audio Times are in pinned comment [same times as the r/ff full concert audio] haha please ignore the subtitle for my hero, i was playing with text and forgot to disable that ------------------------- socials twitter: @guywhogames21 ------------------------ this took a while to compile ay

Credits:    • Shane Hawkins, yo...      • Them Crooked Vult...      • Taylor Hawkins Tr...      • Miley Cyrus & Joe...      • 4K - Foo Fighters...      • Taylor Hawkins Tr...      • Foo Fighters, Pin...      • Foo Fighters Show...      • Foo Fighters with...      • Foo Fighters, Mil...      • Wolfie at Taylor ...      • Taylor Hawkins Tr...      • Chevy Metal with ...      • James Gang with D...      • RUSH full set Int...      • Taylor Hawkins Tr...      • Foo Fighters, Joh...      • Foo Fighters with...      • Foo fighters, Sou...      • Foo Fighters Just...      • Foo Fighter, Just...      • Foo Fighters with...      • Def Leppard - Tay...      • Taylor Hawkins Tr...      • Video      • Video      • Video      • Video      • Video      • Video      • Taylor Hawkins Tr...      • Foo Fighters  wit...      • Video      • Foo Fighters Tayl...      • Taylor Hawkins Tr...      • Taylor Hawkins Tr...      • Taylor Hawkins Tr...      • Taylor Hawkins Tr...      • Taylor Hawkins Tr...      • Taylor Hawkins Tr...      • Taylor Hawkins Tr...      • Taylor Hawkins Tr...      • Foo Fighters Tayl...      • Foo Fighters & Br...      • Taylor Hawkins Tr...      • Kesha w/ Chevy Me...      • 4K - Taylor Hawki...      • Chevy Metal - Tay...      • Coattail Riders w...      • Foo Fighters Tayl...      • James Gang 9/27/2...      • Foo Fighters Tayl...      • Elliot Easton & J...   Not all were used, most were. #taylorhawkins #foofighters i will be sad if i have to reupload this 27gb file on 800kbps upload internet i have realized some desyncs oops